Tang Poem

Listen and recite 16-3 Chinese poem, Night Docking at Maple Bridge, on Textbook p. 268.

楓橋夜泊 – 張繼

月落烏啼霜滿天,(yuè luò wū tí shuāng mǎn tiān)
江楓漁火對愁眠。(jiāng fēng yǘ huǒ duì chóu mián)
姑蘇城外寒山寺,(gū sū chéng wài hán shān sì)
夜半鐘聲到客船。(yè bàn zhōng shēng dào kè chuán)

2019 Voicethread Project: student’s recitation & Interpretation of the poem:
<https://voicethread.com/share/12215992/>

 Calligraphy By the Poet, Zhang Ji
Fengqiaoyebo_shufa02

Gu3zheng1 (Chinese Zither) music for this Tang Poem. Youtube Video.
Chinese zither- Guzheng: 楓橋夜泊

Poem with picture.
Souzhou 蘇州

One thought on “Tang Poem

  1. 吃 葡 萄 不 吐 葡 萄 皮 ,不 吃 葡 萄 倒 吐 葡 萄 皮 。
    1. Chi1 pu2tao bu4 tu3 pu2tao pi2, bu4 chi1 pu2tao dao4 tu3 pu2tao pi2.
    2. Chi1 pu2tao tu4 pu2tao pi2, bu4 chi1 pu2tao bu2tu4 pu2tao pi2.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *